ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ບໍ?

ທ່ານ​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ສຳ​ເລັດຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ການ​ຊອກ​ຫາ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳບາງ​ຢ່າງ ຫຼື ບໍ່​ດັ່ງ​ນັ້ນເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຂອງ​ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ສິ້ນ​ສຸດ:

  1. ລົງ​ທະ​ບຽນ ແລະ ຕື່ມຂໍ້​ມູນປະ​ຫວັດ​ຜູ້​ຊອກວຽກ​ເຮັດ (Job Seeker)​ຢູ່ໃນ iMatchSkills.org.
  2. ຊອກ​ວຽກເຮັດ ແລະ ລາຍ​ງານ​ການ​ຄົ້ນ​ຫາ​ຂອງ​ທ່ານກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຂໍ​ຮັບ​ເງິນ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດຂອງ​ທ່ານ.

WorkSource ຢູ່​ທີ່​ນີ້ພ້ອມ​ທີ່​ຈະ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ທ່ານ​ໃນ​ທຸກໆ​ທາງ. ໂທ​ຫາ​ສູນ​ບໍ​ລິ​ການ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ສຳ​ລັບ​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ແບບ​ຕົວ​ຕໍ່​ຕົວ.

ຊອກຫາສນູ WorkSource ໃນທອ້ ງຖ່ ນິ ຂອງທາ່ ນ