چه انتظاری باید داشت WorkSource

آیا امزایای بیمه بیکاری دریافت میکنید؟

شما باید شرایط لازم برای جستجوی کار را تکمیل کنید ، در غیر این صورت مزایای شما ممکن است متوقف می شود۰

۱ـ  ثبت نام و تکمیل مشخصات یا نمایهٔ متقاضی کار در وبسایت  تطابق مهارتها  iMatchSkills.org.
۲ـ دنبال کار بگردید و هرهفته مشاغلی را که جستجو میکنید رادردرخواستنامه هفتگی خود متذکر شوید۰

دفاتر کاریابی واشتغال  ( WorkSource) برای  حمایت و پشتیبانی درهر قدم این مسیراز شما وجود ارند۰ با دفتر کاریابی واشتغال در محله خود برای کمک انفرادی تماس بگیرید۰

مرا کز مرجع برای اشتغال (WorkSource)