ກິດຈະກ າ WorkSource

WorkSource Oregon ຈ ດໃຫ້ມ ກິດຈະກ າຜີ່ານອິນເຕ ເນ ດ ແລະ ກິດຈະກ າຊີ່ອງໜ້າທົີ່ວລ ດ. ເບິີ່ງຂ້າງລ ີ່ມເພືີ່ອຄົ້ນຫາຂ ້ມ ນເພ ີ່ມເຕ ມກີ່ຽວກ ບກິດຈະກ າທ ີ່ກ າລ ງຈະຈ ດຂ ້ນໃນກິດຈະກ າຂອງ WorkSource Oregon ແລະ ເລືອກລິ້ງກິດຈະກ າທ ີ່ທີ່ານສົນໃຈ.

Florence Taco Bell Hiring Party

In-Person Event

May 21, 2024, 11:00am - 4:00pm

Weber Taco Bell is hosting a hiring party at their Florence location on Tuesday, May 21st.

More Info Full Details

Multnomah County Health Department Career Fair

In-Person Event

May 22, 2024, 12:00pm - 4:00pm

The Multnomah County Health Department will be hosting a hiring event to promote multiple positions across the agency.

More Info Full Details

Apprenticeship Workshop

In-Person Event

May 29, 2024, 2:00pm - 3:30pm

Come learn about the apprenticeship programs Chemeketa Community College offers!

More Info Full Details