ກິດຈະກ າ WorkSource

WorkSource Oregon ຈ ດໃຫ້ມ ກິດຈະກ າຜີ່ານອິນເຕ ເນ ດ ແລະ ກິດຈະກ າຊີ່ອງໜ້າທົີ່ວລ ດ. ເບິີ່ງຂ້າງລ ີ່ມເພືີ່ອຄົ້ນຫາຂ ້ມ ນເພ ີ່ມເຕ ມກີ່ຽວກ ບກິດຈະກ າທ ີ່ກ າລ ງຈະຈ ດຂ ້ນໃນກິດຈະກ າຂອງ WorkSource Oregon ແລະ ເລືອກລິ້ງກິດຈະກ າທ ີ່ທີ່ານສົນໃຈ.

Commercial Driver Information Session

In-Person Event

December 12, 2022, 9:00am - 10:00am

Wondering what it takes to become a Commercial Driver? Join us at WorkSource Lane on December 12th to learn all about it!

More Info Full Details

Meet & Greet with Two Rivers Correctional Institution!

In-Person Event

December 13, 2022, 2:00pm - 4:00pm

Hiring multiple Correctional Officers to work at Two Rivers Correctional Institution in Umatilla, Oregon!

More Info Full Details

Pacific Foods Hiring Event

In-Person Event

December 15, 2022, 9:00am - 3:00pm

Great jobs starting in December! Hiring multiple positions urgently.

More Info Full Details

Weekly - Shake-Off the Layoff

In-Person Event

December 20, 2022, 1:00pm - 3:00pm

This is a weekly event, every Tuesday at 1pm. Have you been laid off or furloughed from a job? Come see us and boost your job search!

More Info Full Details

Grow your Future with Lamb Weston

In-Person Event

December 20, 2022, 2:00pm - 5:00pm

Recruiting for Boardman East plant: please bring your resume for onsite interviews!

More Info Full Details