رویدادها WorkSource

در سایت WorkSource Oregon ، رو یدادهای مجاز ی و حضو ر ی در سراسر ا یال ت معرف ی م یشود. برای یافتن اطلاعات ب یشتر درباره رو یدادها ی آ تی به بخش ر و یدادهای WorkSource Oregon در ز یر مراجعه ک ن ید و لینک رو یداد مورد علاقه خود را انتخاب ک ن ید.

Oregon Department of Human Services - Open House Employment Fair

Virtual Event

October 11, 2023, 10:00am - 3:00pm

Join us at this hybrid virtual/in-person job fair where you can speak to ODHS staff from Aging and Disabilities, Child Welfare, and Self-Sufficiency. Learn about the important work they do and hear about open positions.

More Info

Wolf Creek Job Corps' Career Fair

In-Person Event

October 12, 2023, 9:00am - 1:00pm

The Wolf Creek Job Corps in partnership with the WorkSource Oregon in Roseburg invites you to attend this hiring event!

More Info Full Details