رویدادها WorkSource

در سایت WorkSource Oregon ، رو یدادهای مجاز ی و حضو ر ی در سراسر ا یال ت معرف ی م یشود. برای یافتن اطلاعات ب یشتر درباره رو یدادها ی آ تی به بخش ر و یدادهای WorkSource Oregon در ز یر مراجعه ک ن ید و لینک رو یداد مورد علاقه خود را انتخاب ک ن ید.

Florence Taco Bell Hiring Party

In-Person Event

May 21, 2024, 11:00am - 4:00pm

Weber Taco Bell is hosting a hiring party at their Florence location on Tuesday, May 21st.

More Info Full Details

Multnomah County Health Department Career Fair

In-Person Event

May 22, 2024, 12:00pm - 4:00pm

The Multnomah County Health Department will be hosting a hiring event to promote multiple positions across the agency.

More Info Full Details

Apprenticeship Workshop

In-Person Event

May 29, 2024, 2:00pm - 3:30pm

Come learn about the apprenticeship programs Chemeketa Community College offers!

More Info Full Details