541VETS

Sự hỗ trợ của chúng tôi dành cho các Cựu chiến binh không bắt đầu hay kết thúc ở cửa trước.
541VETS
 
 

541VETS là một thư viện kỹ thuật số cung cấp nguồn trợ giúp đào tạo và việc làm cho Cựu chiến binh, Vợ/Chồng và những Người được Bảo trợ khác ở ngoại ô Oregon.
 

541VETS được phát triển nhằm đảm bảo rằng mọi Cựu chiến binh Ngoại ô, Vợ/Chồng hội đủ điều kiện và Người được Bảo trợ khác có sự tiếp cận công bằng tới các nguồn trợ giúp việc làm chất lượng cao, hỗ trợ bất kể vị trí thực tế của cá nhân. Ngoài ra còn để trình bày các nguồn hỗ trợ theo cách thức lấy cá nhân làm trọng tâm, dành cho từng người cho phép khách hàng lựa chọn nguồn hỗ trợ tốt nhất đối với họ vào thời điểm lựa chọn.


Thư viện kỹ thuật số hiện có các video Lập Kế hoạch Nghề nghiệp có Chiến lược và sẽ phát triển để bao gồm thêm nhiều hơn các video đào tạo, podcast, các tiêu điểm cộng đồng, kinh doanh và nghề nghiệp.

Lập Kế hoạch Nghề nghiệp có Chiến lược Tập 1: Giới thiệu và Chuẩn bị Sẵn sàng Chung (in English)

Sự xác nhận của Tu chính án Steven
Quỹ tài trợ Tiểu bang Công việc dành cho Cựu chiến binh (JVSG) được liên bang tài trợ 100% thông qua Bộ Lao động, Dịch vụ Việc làm của Cựu chiến binh và Đào tạo Hoa Kỳ
(USDOL-VETS). Quỹ tài trợ này là một phần của khoản tiền tài trợ tổng cộng $2,429,678 với 0% được tài trợ từ các nguồn phi chính phủ.

TQuỹ tài trợ Tiểu bang Công việc dành cho Cựu chiến binh cung cấp nguồn tài trợ của liên bang nhằm thực hiện tiếp cận tới cộng đồng doanh nghiệp và tham gia vào nỗ lực vận động nhằm tăng thêm các cơ hội việc làm cho các cựu chiến binh.  Quỹ tài trợ cũng cung cấp nguồn tại trợ cho các dịch vụ nghề nghiệp cá nhân và liên quan tới đào tạo đến các cựu chiến binh và cá nhân hội đủ điều kiện có rào cản việc làm đáng kể.