شرکای ما

خدمات  دفاتر کاریابی  و اشتغال اورگان  WorkSource Oregon تنها با همکاری مشارکتی ایالتی و محلی ما امکان‌پذیر است:


Easterseals Oregon

کمیسیون هماهنگی تحصیلات عالی (Higher Education Coordinating Commission)

هیئت مدیره توسعه نیروی کار محلی (Local Workforce Development Boards)

مشارکت نیروی کار اورگان (Oregon Workforce Partnership)

مشاغل شمال غربی  اورگان (Northwest Oregon Works)

سیستم مشاغل (Worksystems)

مشارکت نیروی کار کلکماس (Clackamas Workforce Partnership)

مشارکت نیروی کار ویلیامت (Willamette Workforce Partnership)

مشارکت نیروی کار لین (Lane Workforce Partnership)

هیئت سرمایه‌گذاری نیروی کار شمال غربی  اورگان (Southwestern Oregon Workforce Investment Board)

مشارکت نیروی کار روگ (Rogue Workforce Partnership)

مشاغل  شرق کسکیدز (East Cascades Works)

هیئت نیروی کار شرق    اورگان (Eastern Oregon Workforce Board)

کمیسیون   اورگان برای افراد نابینا (Oregon Commission for the Blind)

وزارت خدمات انسانی اورگان (Oregon Department of Human Services)

اداره اشتغال اورگن (Oregon Employment Department)

هیئت توسعه استعداد و نیروی کار (Workforce and Talent Development Board)